රැකියා තොරතුරු ලබාගැනීම සදහා

ඔබගේ දුරකථන අංකය ඇතුළු කරන්න

Mobitel Rs.5+tax daily, Dialog,Airtel,Hutch Rs.30+tax mothly

To unregister from Mobitel

DREG හිස්තැනක් GZT ලෙස සදහන් කර 77100 SMS කරන්න.